Ostatní služby

Ilustrační foto Společnost nabízí vlastní potenciál znalostí a zkušeností i potenciál spolupracujících významných expertů z oborů souvisejících s její činností a rozsáhlé poznatkové a informační databáze, se kterými disponuje pro možnosti spolupráce při

 • analýze, posouzení a řízení rizik (finančních, environmentálních, pracovních, technických a bezpečnostních), vypracování dokumentace a zpráv, minimalizaci rizika, optimalizaci škod, zavádění systémů risk managementu a managementu krizových situací,
 • definování kritických bodů výrobních a jiných procesů ve smyslu trvalého zvyšování jakosti a bezpečnosti procesů a minimalizace rizika procesů,
 • zavádění systémů managementu jakosti dle národních a mezinárodních standardů, jejich evaluaci, auditu a certifikaci,
 • provádění energetických auditů,
 • zavádění a uplatňování metrologických a autodiagnostických systémů,
 • posuzování uplatnění tzv. Nejlepších dostupných technik (BAT),
 • zavádění systémů environmentálního managementu dle národních a mezinárodních standardů, jejich evaluaci, auditu a certifikaci,
 • kvalifikovaném řešení následků velkých havárií a katastrof.
 • ověření reálnosti tržních cen při porovnání s databází realizovaných obchodů (viz www.lapareal.cz)

Škody v důsledku živelní události (požár, záplava, úder blesku atd.)

Ilustrační foto LAPA tým má zkušenosti s řešením živelných škod jak z pojištění podnikatelů a průmyslu tak občanů a domácností. Při rozsáhlých záplavách a velkých průmyslových haváriích dochází ke škodám, u kterých je nutné řešit řadu odborných otázek.

Členové LAPA týmu a spolupracující experti dokáží vyřešit škody nejen ve strojírenství, energetice, automobilovém a leteckém průmyslu, chemickém průmyslu, potravinářství a ostatních odvětvích hospodářství, ale dokáží odpovědět i na jednotlivé odborné otázky z těchto oborů.

nahoru ^


Škody na strojích a zařízeních, technologických celcích, all-risk pojištění

 

Ilustrační foto Členové LAPA týmu řešili stovky škod na různých strojích a zařízení. Při vyčíslení škody je postupováno dle konkrétní pojistné smlouvy a pojistných podmínek.

U škod je posuzována rentabilnost opravy a důsledně dbáno, aby do vyčíslení škody byly zahrnuty pouze náklady, které jsou vynaloženy v příčinné souvislosti se škodou.

Členové LAPA týmu mají neocenitelné zkušenosti s řešením a vyčíslením škod na složitých technologických celcích. Máme zkušenosti s vyčíslením škod na strojích, u kterých výrobce ukončil jejich výrobu a kde je problematické odhadnout cenu opravy. Vždy je dbáno na reálné ocenění zbytků a ve spolupráci s našimi partnery provádíme realizaci zbytků.

Škody v důsledku přerušení nebo omezení provozu

Ilustrační foto

LAPA tým účinně řeší škody, u kterých došlo k přerušení či omezení provozu. LAPA tým je připraven dostavit se okamžitě na místo vzniku škody a pomáhat poškozenému provádět nezbytné kroky k obnově plného provozu nebo k omezení škody z přerušení výroby.

Ze zkušenosti víme, že u rozsáhlých škod jsou nejúčinnější ta opatření, která se provedou v prvních dnech po vzniku škody. Proto je nutné začít přijímat nezbytná opatření v prvních 24 hodinách po vzniku škody.

Je nutné rozhodnout o:

 • složení krizového štábu a vymezení pravomocí
 • neodkladné sanaci a ochraně poškozených věcí
 • způsobu oprav poškozených věcí (vlastními zaměstnanci nebo externími firmami)
 • zajištění náhradních zdrojů surovin, médií a polotovarů
 • nalezení kritické cesty a opravy nejdůležitějších složek majetku
 • minimalizaci dopadu škody na společnost

V každé fázi řešení škody je nutné posuzovat rentabilitu přijatých opatření jak ve vztahu k hospodaření společnosti tak k rozsahu pojistného krytí. Práce na těchto typech škod zahrnuje i dohled nad efektivním vynaložením vícenákladů, shromáždění a práci s účetními doklady, stanovování trendu tržeb a vývoje poškozeného atd.

Škody ze stavebně-montážního pojištění

Ilustrační foto Provádíme stavebně technický průzkum za účelem zjištění příčiny vzniku škody a v návaznosti na zjištěném rozsahu škody a na možné technologii opravy provádíme stanovení výkazu výměr poškozených konstrukcí.

Dále následuje výpočet nákladů na uvedení díla do původního stavu s použitím obecně uznávaných kalkulačních programů.

 

Škody na zboží a zásobách, škody na movitém majetku

Ilustrační foto Členové LAPA týmu řešili ve své praxi tisíce škod na různém movitém majetku, zboží a zásobách.

Velkou předností LAPA týmu je nasazení potřebného počtu pracovníků na zdokumentování škod na velkých souborech movitých věcí (při škodách ve velkoskladech, průmyslových podnicích, logistických centrech a supermarketech).

 

Ilustrační foto Máme zkušenosti s prováděním dohledu nad inventurami po škodných událostech, při kterých je za účasti člena LAPA týmu prováděno roztřídění zboží na zničené, poškozené a nepoškozené.

Nabízíme objednateli plně profesionální servis při vyčíslování takovýchto škod, který má za cíl objektivní stanovení výše škody.

 

Ilustrační foto Pracovníci LAPA týmu mají zkušenosti nejen s vyčíslením škody na běžném spotřebním zboží, ale i na specifických výrobcích v mnoha oborech (namátkou jmenujme komponenty pro výpočetní techniku, zdravotnický materiál a pomůcky, léky, elektrosoučástky, průmyslové výrobky atd.).

Provádíme ocenění zbytků a ve spolupráci s našimi partnery provádíme realizaci zbytků.

 

Škody na zemědělských strojích a potravinářských zařízeních

Ilustrační foto LAPA tým řeší škody na speciálních zemědělských strojích a potravinářských zařízeních. Máme širokou základnu spolupracujících expertů nejen v České a Slovenské republice, ale i v ostatních zemích.

Náš kolega prof. Ing. J. Mareček DrSc. patří mezi přední odborníky v tomto oboru a působí v mnoha vědeckých radách a grantových týmech.

 

Škody na plodinách, zemědělských produktech a potravinách

Ilustrační foto Ve spolupráci se znalci z MZLU v Brně a akreditovanými laboratořemi provádíme ohodnocení výše škod na zemědělských plodinách, zemědělských produktech a potravinách.

Může se jednat o škody v důsledku živelných událostí, při haváriích dopravních prostředků, chybách v procesu výroby nebo při uskladnění (nedodržení jakosti výrobku a z tohoto titulu odpovědnostní škody), při nedodržení obecně závazných vyhlášek a zákonů. Ve spolupráci s našimi partnery spolupracujeme na realizaci zbytků.

 

Škody v důsledku degradace jakosti nebo kontaminace potravin

Ilustrační foto Spolu s našimi spolupracovníky a smluvními laboratořemi jsme schopni stanovit průběh degradačních křivek a v závislosti na stavu posuzované plodiny stanovit rozsah škody.

Provádíme kontroly kontaminace potravin nežádoucími příměsemi a vyhodnocení dopadu jejich přítomnosti na nezávadnost potravin a tím na výši škody. Doporučujeme kroky k minimalizaci škod, vysoce ceněné jsou naše rady při realizaci minimalizaci škody na rychleobrátkových potravinách. Ve spolupráci s našimi partnery spolupracujeme na realizaci zbytků.

 

Škody z pojištění domácnosti, rodinných domů a jiných nemovitostí

Ilustrační foto Výpočet škody provádíme v nových nebo časových cenách standardně v cenových relacích dle URS Praha či dle jiných databází ke dni vzniku škody.

Nabízíme případnou revizi nároku poškozených - posouzení příčiny škody a nutnosti prováděných oprav, přecenění cenových rozpočtů a kalkulací, ověření výkazů výměr poškozených konstrukcí předložených poškozeným.

V případě potřeby provádíme kontrolu pojistných částek na všech typech nemovitostí a movitých věcech.

 

Škody z přepravy a škody na motorových vozidlech

Ilustrační foto LAPA tým zajišťuje rychlé prohlídky tzv. škodním komisařem. Škodní komisař má potřebné znalosti problematiky škod z přepravy, je schopen řešit operativně škodu s ostatními kolegy z LAPA týmu přímo na místě havárie nebo u příjemce zásilky či v celním skladu.

V případě, že příjemce odmítne převzít poškozenou zásilku pomáháme řešit její odprodej nebo přepravu k výrobci nebo k opravě.

 

Ilustrační foto LAPA provádí šetření škod i pro zahraniční pojišťovny a zahraniční havarijní komisaře. S využitím našich kontaktů v zahraničí jsme schopni řešit škody i mimo území České a Slovenské republiky.

 

 

Environmentální škody a ekologické havárie

Ilustrační foto V součinnosti s akreditovanými laboratořemi provádíme odběry vzorků a stanovujeme rozsah kontaminace. Provádíme vyčíslení výše škody s ohledem na pojistnou smlouvu a VPP.

Pracovníci LAPA týmu provádějí stanovení příčin vzniku škod, posouzení vlivu na životní prostředí a navrhují preventivní a nápravná opatření.

 

Škody z pojištění odpovědnosti a profesní odpovědnosti

Ilustrační foto Provádíme vyčíslení škody v cenách obvyklých. Při opravě věci vždy posuzujeme, zda došlo k zhodnocení nebo i znehodnocení věci provedenou opravou.

Provádíme šetření škod z odpovědnosti za vadu výrobků, profesní odpovědnost, dbáme na zajištění informací k uplatnění možných regresů.

 

Škody z odpovědnosti za výrobek

Ilustrační foto Tyto škody patří mezi jedny z nejkomplikovanějších. Je nutné stanovit přesnou příčinu vzniku škody, zvážit příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a poškozením ostatních věcí (stanovit, co vadný výrobek poškodil a jaký to má finanční dopad na spotřebitele).

Při vyčíslení škody pracovníci LAPA týmu vždy uvažují s hodnotou věcí, které vadný výrobek poškodil a to v obvyklé (tržní) ceně. Z vyčíslení je obvykle vyloučena cena vadného výrobku a náklady na jeho opravu.

 

Škody z pojištění elektroniky

Ilustrační foto Naši specialisté na elektronické systémy a IT dokáží stanovit objektivní výši škody a doporučit účinné kroky k minimalizaci škod.

Provádíme přepočty pojistných částek, můžeme doporučit provedení dodatečných ochranných systémů, ve spolupráci s našimi partnery spolupracujeme na realizaci zbytků. Máme zkušenosti s rozsáhlými škodami ve velkoskladech s výpočetní technikou a ovládáme postupy řešení takovýchto škod.

 

Škody z pojištění uměleckých děl a kulturních památek

Ilustrační foto Členové LAPA týmu mají zkušenosti s vyčíslením škod na uměleckých předmětech, starožitnostech a kulturních památkách. Ve spolupráci s našimi experty dokážeme provést odhad hodnoty odcizených obrazů a starožitností.

Specifickými škodami jsou škody na kulturních památkách, které byly zapříčiněny požárem, vodou z vodovodních zařízení nebo povodní. Máme zkušenosti s vyčíslením i těchto specifických škod.